Een stukje geschiedenis


De voorloper van de Van Reenenschool 1846!

Op de hoek van de Dorpsstraat en de Schoolstraat (later Ruïnelaan) stond vanaf 1846 een openbare lagere school. Er was slechte verwarming in de winter, de waterclosets waren regelmatig bevroren en er was nagenoeg geen wasgelegenheid, men beschikte niet over een afgezette speelplaats, het was een druk kruispunt aan het worden en er kwam door de hoge ramen weinig zonlicht binnen.
In een brief aan de gemeenteraad in april 1929 werd door “Bergens Belang” geschreven:

“Voegt men bij alle opgesomde gebreken het feit dat het gebouw als geheel niet dien indruk maakt als noodig is, om aanstaande bewoners onzer gemeente er toe te brengen hunne kinderen naar de openbare school te zenden, zeer tot schade van het algemeen en het onderwijs in het bijzonder, dan is de verwachting dat Uw raad het bovenstaande billijk verzoek, in welwillende overweging zal willen nemen, geenszins eene ydele.”

Hoofden op de school aan de Schoolstraat:
Franke, Van Hoorn en Sangers..

Deze school is afgebroken na de bouw van de Van Reenenschool in de dertiger jaren.
Zie ook het archief van de huidige Van Reenenschool

Foto: links de openbare lagere school, rechts banketbakkerij Roos annex pension.


Foto: Banketbakkerij Roos annex pension.

De gemeenteraad gaf gehoor aan de oproep en er werd een school gepland tussen de Breelaan en de Jan Oldenburglaan op de plaats waar thans het Binnenhof is. De gemeente kocht alvast grond aldaar voor de prijs van fl. 10.000,–. “Neen” zeiden andere stromingen in de raad. “De nieuwe school kan beter aangebouwd worden aan de ULO-school aan de Beemsterlaan.”
Kinderen zullen dan het drukke kruispunt aan de Breelaan moeten passeren. Het autoverkeer en het treinverkeer. Bello reed immers enkele malen per dag heen en weer. Toch werd er een rapport uitgebracht over de aanbouw bij de ULO-school, maar de bekende directeur gemeentewerken Roggeveen adviseert dit niet te doen. Tevens ontstaat er “gehakketak” tussen het college van burgemeester en wethouders en de Inspectie van het Onderwijs over de verschillende bevoegdheden. Op 1 februari 1930 komt de oudercommissie die het terrein van het huidige Binnenhof had afgewezen met drie alternatieven: 1) ten noorden van de begraafplaats; 2) ten westen van de begraafplaats; 3) een terrein op de hoek van de Studler van Surcklaan en de Meerweg. Alternatief 2) wordt het meest wenselijk geacht. Op 7 februari komen de ouders van de kinderen in de Rustende Jager bijeen en zij nemen een motie aan waaruit blijkt dat ze het eens zijn met de oudercommissie. De inspecteur wordt om advies gevraagd, maar hij blijft bij de Jan Oldenburglaan. Vervolgens komt de gemeente weer met een terrein aan de Karel de Grotelaan, omdat de leerlingen dan geen last hebben van de spoorrails en het drukke verkeer. De “bezwaarden” voeren dan aan dat een school onder de rook van Bello ongezond is. Ook toen al milieubewuste mensen in Bergen. Eind september van dat jaar stellen B & W aan de raad voor om de zienswijze van de oudercommissie maar te volgen en de benodigde grond wordt aangekocht van de familie Van Reenen. Aannemer Cees Noort schrijft in voor de bouw van de Van Reenenschool, voor het bedrag van fl. 50.878,–, Hij krijgt de klus en Op 9 oktober 1930 besluit men te gaan bouwen.

Het gaat dan ineens van een leien dakje. De ouders en de leerlingen gaan geld inzamelen voor een passend geschenk en dat wordt een “aapje op een sokkel” in de tuin van de school. Het beeldje is inmiddels spoorloos verdwenen. De eerste steen werd gelegd door een dochter van de heer Van Reenen, Augusta Mariette op 17 juli 1931.

Foto:

Foto: Ter gelegenheid van het leggen van de eerste steen door Augusta Mariette van Reenen (foto Regionaal Archief Alkmaar).

Foto: Augusta Mariette van Reenen legt de eerste steen op 17 juli 1931 (foto Regionaal Archief Alkmaar).

Ontwerp van de van Reenenschool
De Van  Reenenschool, die een schepping was van J.H. Roggeveen, bleek een van de fraaiste  voorbeelden te zijn van de  zogenaamde “Amsterdamse School“. Een stroming onder architecten die veel opgeld deed. Door deze eigen stijl kreeg de  Van Reenenschool direct landelijke bekendheid en  werd vele  malen afgebeeld in tijdschriften over bouwkunde en architectuur. Vooral de  “openluchtschool” in de tuin (thans vrijwel verdwenen) werd als zeer progressief gezien.


Foto: met zijn familie (foto Regionaal Archief Alkmaar).

Opening van de Van Reenenschool
Op 17  december ontvangt de oudercommissie een uitnodiging om bij de opening aanwezig te zijn. Die was nog in dezelfde week op 23 december 1931.

Foto: Van Reenenschool kort na de bouw eind december 1931

De oorlogsjaren 1939
In 1939 kwamen de woelige oorlogsjaren. Eerst de ontruiming tijdens de mobilisatie en in verband daarmee werden de klassen ondergebracht op de Breelaan en ergens bij de ijsbaan.

Foto: Mobilisatie in 1939 de van Reenenschool werd gevorderd t.bv. de legering van Nederlandse militairen

De geboortegolf na de 2e WO zorgde voor nieuwe leerlingen en de tweede openbare lagere school, de Van Brederodeschool, kwam tot stand. De opening daarvan geschiedde in 1954. Later in de 50’er jaren ontstonden geschillen tussen de hoofden Nijdam en Kok. Er kwam een soort geografische verdeling tussen de leerlingen in het dorp tot stand.

Vestiging kledingzaak de Pee en garage Smit
In april 1946 is de familie De Pee gestart met een kledingzaak in gebouw van Smit. Men woonde toen boven de zaak. Tegen de garage was in die tijd de drogisterij van mej. van der Eem gevestigd en dat werd later bij de kledingzaak getrokken. Sommig leerlingen van de van Reenenschool hebben in het schooljaar 1953 – 1959  hier nog boven de zaak met mede klas genoten gespeeld.

De bouw van de Van Brederodeschool
Natuurlijk was er op den duur behoefte aan meerdere scholen in Bergen, de geboortegolf zorgde voor nieuwe leerlingen en de tweede openbare lagere school, de Van Brederodeschool, werd gebouwd. De opening daarvan geschiedde in 1954.

Historie schoolhoofden Van Reenenschool
Achtereenvolgens waren de hoofden van de nieuwe school: de heer Beets en meteen na de oorlog de onderwijsvernieuwer Nijdam. Gevolgd door de heer Simons tot in 1974 de heer Jan Oostveen zich aandiendeNa de heer Nijdam kwam de heer Simons als schoolhoofd in de Van Reenenschool. Tot in 1974 de heer Jan Oostveen zich aandiende. Hij ging vrijwel terstond over tot actie om het geheel te moderniseren. Zijn school moest nodig aangepast worden aan de moderne eisen van de tijd. Zijn belangrijkste doel was beter onderwijs in een betere omgeving te realiseren. Onbenutte ruimten zoals gangen en de hal ten diensten van de leerlingen stellen. Elk lokaal moest een verlengstuk naar de gang krijgen. Niet om de leerlingen daar beter te kunnen heenzenden als ze ondeugend waren, maar om groepswerk te kunnen doen. Om een documentatiecentrum te kunnen inrichten, projecten te kunnen doen en voorbereidingen te houden voor dramatische expressie. De hal moest een ontmoetingsruimte worden met een soort “pain-in” voor de leerlingen en de zolder een gemeenschappelijke ruimte met mogelijkheden voor theater met toneel. De heer Jan Oostveen is daar grandioos in geslaagd. Caroline le Clerq werd het schoolhoofd. Is later opgevolgd door Wijbe van der Meer.

Foto: Na de eerste renovatie 1974, de school moest nodig aangepast worden aan de moderne eisen van de tijd.  Jan Oostveen nam dit na zijn aantreden onmiddellijk ter hand. Het belangrijkste doel was beter onderwijs in een betere omgeving te realiseren. Onbenutte ruimten zoals gangen en de hal ten diensten van de leerlingen stellen (foto Regionaal Archief Alkmaar)

De renovatie van de Van Reenenschool
In 2005 volgde een grote verbouwing van de Van Reenenschool. Deze recente verbouwing heeft de school weer in haar glorie teruggebracht. De gehele school is opgeknapt en de toneelzolder is echt fantastisch geworden. De Van Reenenschool is klaar voor de komende 75 jaar.

1980 brand in de Van Reenenschool
In 1980 brak ’s nachts een flinke brand uit en veel oud archief van zowel de Van Reenenschool als de inmiddels gesloten Van Brederodeschool ging verloren.
Een lid van de huidige werkgroep oud-leerlingen klassenjaar 1953 – 1959 (Louis Witte), heeft nog getracht oud fotomateriaal van de deze schoolperiode in de archieven te zoeken.
Er is nauwelijks iets over gebleven na de brand

Hoofden op de school aan de Schoolstraat: Franke, Van Hoorn en Sangers.
Achtereenvolgens waren de hoofden van de nieuwe school: de heer Beets en meteen na de oorlog de onderwijsvernieuwer Nijdam. Gevolgd door de heer Simons tot in 1974 de heer Jan Oostveen zich aandiende.

2021 de Van Reenenschool bestaat 90 jaar

De 120 leerlingen, allen in een rood shirt van de Van Reenenschool, vormen samen het getal negentig.

Het is een mijlpaal voor de in 1931 opgerichte school, die bestaat namelijk 90 jaar. Dit wordt groots gevierd met verschillende activiteiten gedurende het schooljaar.
In september vorig jaar was er een circus op de Bergense school. Maandag konden de activiteiten ondanks de coronamaatregelen op een veilige manier doorgaan, alleen zonder ouders.
Het jubileum werd gevierd met onder meer taart, een drumsessie en een sparklershow. Voor dit jaar (2022) staat er nog een ding op de agenda, namelijk een reünie in juni.

Auteur van het artikel: Saartje Bekker
Het bericht stond in het Noordhollands Dagblad van 10 januari 2022,

En nu het laatste nieuws,
valt het doek voor de van Reenenschool
op 1 augustus 2024?

BERGEN – 14 juni 2023
Door de redactie van RTV80.

De Lucebertschool en Van Reenenschool gaan mogelijk samen verder als één openbare basisschool op de locatie van de huidige Lucebertschool. De samenvoeging start mogelijk vanaf het schooljaar 2024-2015. Dat maakte de Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (ISOB) vandaag bekend.


Van Reenenschool (Foto: ISOB).

In verhouding tot het aantal leerlingen zijn er in Bergen veel basisscholen. Om nu én in de toekomst te zorgen dat leerlingen dicht bij huis kwalitatief, hoogwaardig openbaar onderwijs kunnen blijven volgen, is het wenselijk dat scholen een zekere omvang hebben en dus voldoende leerlingen hebben.”

“De onderwijskwaliteit op de Van Reenenschool en Lucebertschool is nu goed. ISOB neemt met het plan van de samenvoeging proactief haar verantwoordelijkheid”, laat Robert Smid weten.

Hij is bestuurder van ISOB, een organisatie die achttien scholen onder haar hoede heeft.

‘Waarborg voor continuiteit en duurzaamheid’

ISOB wil het openbaar onderwijs, “belangrijk van en voor de samenleving” op zoveel mogelijk plaatsen in stand houden en de continuiteit ervan borgen. Door te fuseren, verwacht de bestuurder in de toekomst een nog relevantere partner te zijn voor kinderopvang, voortgezet onderwijs en andere voorzieningen.

Volgens ISOB biedt de nieuwe school dan “uitstekend onderwijs, die voortbouwt op de sterke punten van de twee scholen en waar kinderen een toekomstbestendige basis meekrijgen voor een duurzame wereld.”


Lucebertschool (Foto: ISOB).

De kinderen en ouders van de Van Reenenschool en Lucebertschool zijn deze week geïnformeerd over het plan. Na de zomer volgt naar verwachting een voorgenomen besluit van het bestuur van ISOB.

Maar voordat er een defintief besluit kan vallen, moeten de medezeggenschapsraden van beide scholen instemmen. Verder moet de raad van toezicht van ISOB goedkeuring geven en vraagt ISOB alle ouders om input te geven via een ouderraadpleging.

Pas daarna kan het college van bestuur definitief besluiten of de scholen samen verder gaan. Bij een positief besluit volgt een fusie per 1 augustus 2024. (Tekst: Evert Visser/ RTV80).

Download de PDF file
Geplande fusie met Lucebert school

Wat gebeurde er in onze tijd (1953-1959)?


Wat gebeurde er na onze tijd?

Er gebeurde veel helaas was er in onze klas niemand die filmde zoals in de klas die na ons kwam. De vader van een van de leerlingen ( Pieter Koster), heeft menige 8 mm film gemaakt uiteraard in zwart/wit later in kleur met geluid! Zijn zoon heeft jaren later deze films bewerkt en er video’s van gemaakt.